מתחברים

רציונל התוכנית: 

לתופעת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים, סיכונים בריאותיים ממשיים. כך למשל, בידוד חברתי עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסיכון לדמנציה, לאשפוז, למחלות לב ואף למוות. חווית הבדידות של האזרח הוותיק אף משליכה על תפיסת זהותו העצמית ומגבירה מצוקה נפשית.  מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מראים כי התנדבות ומעורבות חברתית עשויות לסייע משמעותית לצמצום תחושת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים ולהשגת הזקנות מיטבית. הקשר בין התנדבות לצמצום בדידות נעוץ בעובדה שהתנדבות ומעורבות חברתית הן פעילויות המעודדות את הרחבתן של רשתות חברתיות, קשרים חברתיים ורגשיים, תורמות לתחושת שייכות, מעודדות אורח חיים פעיל והשתתפות בפעילות חברתית ומחזקות את תחושת התכלית, המשמעות, הערך העצמי והתועלתנות של האזרח הוותיק. כל אלה, הם מנבאים משמעותיים להזדקנות מיטבית.  

על בסיס רציונל זה, נולדה תכנית מתחברים, השואפת לייצר את מגוון התשתיות, הפלטפורמות, הידע והתוכניות ברמה הרשותית, שיעודדו אזרחים ותיקים להתנדב ולהיות מעורבים חברתית ובכך, יתרמו לצמצום בדידותם. התוכנית מתבססת על התפיסה כי הרשות המקומית היא זירת הפעילות המרכזית והמתאימה ביותר לפיתוח מענים התנדבותיים של אזרחים ותיקים. 

בשלב הפיילוט פועלת התכנית ב-15 רשויות מקומיות.  

חזון התוכנית:  

צמצום הבדידות של האזרח הוותיק, באמצעות הרחבת ופיתוח שיתופי הפעולה בין הרשות המקומית והארגונים השונים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי. התכנית שואפת, לאגם משאבים ולקדם את התנדבותם של אזרחים ותיקי, ככלי ליצירת תחושת משמעות, שייכות ולצמצום בדידותם.  

מטרות התוכנית:   

 • צמצום בדידות באמצעות התנדבות ומעורבות של הוותיקים.

 • הרחבת מספר המתנדבים הוותיקים ברשות, המשתלבים בתפקידים משמעותיים. 
 • העלאת המודעות לחשיבות ההתנדבות כתורמת להשתייכות קהילתית, תחושת משמעות ורווחה נפשית

 • שינוי עמדות כלפי אזרחים ותיקים ויכולתם להשפיע על המרחב הציבורי. 

 דרכי הפעולה:  

מודל ההתערבות בתוכנית מתחברים מתמקד בשתי רמות במקביל, בליווי מעטפת ארצית תומכת. 

התערבות ברמה הרשותית כוללת: 

 • תאום ותכלול רשותי

  כל השחקנים מסביב לשולחן: מיפוי כלל השחקנים והתכניות ברשות הפועלים למען אזרחים ותיקים ויצירת שיתופי פעולה בין אגפים ותכניות. גיבוש חזון רשותי, זיהוי ה-DNA הרשותי, וחיבור לאסטרטגיה ולתוכנית העבודה של הרשות 

 • מיפוי תושבים, תכניות וארגונים

  מיפוי רשותי מקיף של כלל השחקנים הרלוונטיים לעבודה עם אזרחים ותיקים ולמענם. מיפוי האזרחים הוותיקים בעיר – כוחות, רצונות הזדמנות, וקהילות. 

 • חיזוק ופיתוח תשתיות רשותיות לקידום התנדבות

  עבודה משולבת של תקני כח האדם בתחום ההתנדבות והאזרחים הוותיקים, מערכות מידע, פורומים ומרחבי השפעה ושיח, שיווק ויחסי ציבור,  הערכה ומדידה ועוד.  

 • חיזוק הפיתוח המקצועי וההתמקצעות של כל העוסקים בתחום

  פיתוח ידע וכלים ייחודיים, הכשרות צוותי רשות לניהול התנדבות ולעבודה עם אזרחים ותיקים 

 • העלאת מודעות להתנדבות ולתועלות שלה 

התערבות ברמת האזרח הוותיק (הפרט) כוללת הרחבת הזדמנויות ואפשרויות ההתנדבות באמצעות:  

 • תכניות לעידוד מנהיגות ויזמות חברתית -קהילתית

 • הקמה וחיזוק תוכניות מעורבות והתנדבות ותיקים 
 • חיזוק והרחבת תוכניות המשלבות אזרחים ותיקים כמתנדבים בקרב ארגונים קיימים

 • יצירת יחידות “מילואים” לכל מחלקה רשותית  

 המעטפת הארצית כוללתיצירת מעגל תומך לעשייה ברשויות. חיבורים ושיתופי פעולה ארציים ברמת התוכניות הארציות וברמת זיהוי מודלים מהרשויות, פיתוח ידע וכלים ייחודיים, זיהוי מגמות עולמיות וחיבורם לרשויות. (הכשרה, הדרכה ידע ושיווק עשייה). 

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית: 

 • אזרחים ותיקים

 • בעלי התפקידים ברשות המקומית ובארגונים הציבוריים, החברתיים והעסקיים הפועלים ברשות ונוגעים לתחום האזרחים הותיקים. 

השותפים בתוכנית: 

 • מפעל הפיס

 • מרכז השלטון המקומי 
 • מרכז השלטון האזורי

 • משרד הרווחה והבטחון החברתי

 • המשרד לשוויון חברתי

 • המועצה הישראלית להתנדבות

לאתר תוכנית “מתחברים”

דילוג לתוכן