מתחברים

רציונאל התכנית:

לתופעת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים, סיכונים בריאותיים ממשיים. כך למשל, בידוד חברתי עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסיכון לדמנציה, לאשפוז, למחלות לב ואף למוות. חווית הבדידות של האזרח הוותיק אף משליכה על תפיסת זהותו העצמית ומגבירה מצוקה נפשית.  מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מראים כי התנדבות ומעורבות חברתית עשויות לסייע משמעותית לצמצום תחושת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים ולהשגת הזקנות מיטבית. הקשר בין התנדבות לצמצום בדידות נעוץ בעובדה שהתנדבות ומעורבות חברתית הן פעילויות המעודדות את הרחבתן של רשתות חברתיות, קשרים חברתיים ורגשיים, תורמות לתחושת שייכות, מעודדות אורח חיים פעיל והשתתפות בפעילות חברתית ומחזקות את תחושת התכלית, המשמעות, הערך העצמי והתועלתנות של האזרח הוותיק. כל אלה, הם מנבאים משמעותיים להזדקנות מיטבית.  

על בסיס רציונל זה, נולדה תכנית מתחברים, השואפת לייצר את מגוון התשתיות, הפלטפורמות, הידע והתוכניות ברמה הרשותית, שיעודדו אזרחים ותיקים להתנדב ולהיות מעורבים חברתית ובכך, יתרמו לצמצום בדידותם. התוכנית מתבססת על התפיסה כי הרשות המקומית היא זירת הפעילות המרכזית והמתאימה ביותר לפיתוח מענים התנדבותיים של אזרחים ותיקים. 

בשלב הפיילוט פועלת התכנית ב-15 רשויות מקומיות.

אודות תכנית “מתחברים”:

עידוד והרחבת ההתנדבות של ולמען אזרחים/ות ותיקים/ות

התוכנית לפיתוח וקידום התנדבות של ולמען אזרחים ותיקים, נוסדה מתוך אמונה כי לחברה הישראלית אחריות לאזרחיה הוותיקים בכלל ובפרט לאלה החווים בדידות וכי לאזרחים הוותיקים תפקיד חשוב ומשמעותי בעשייה חברתית ובהשפעה על החברה.

יעודה המרכזי של התוכנית, הוא צמצום הבדידות של האזרח הוותיק, באמצעות הרחבת ופיתוח שיתופי הפעולה בין הרשות המקומית והארגונים השונים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי. התכנית שואפת, לאגם משאבים ולקדם בכל דרך אפשרית את מערך המענים הרשותי של ולמען אזרחים ותיקים.
התוכנית מתבססת על התפיסה כי הרשות המקומית היא זירת הפעילות המרכזית והמתאימה ביותר לפיתוח מענים התנדבותיים של ולמען אזרחים ותיקים.

הייחודיות של התוכנית היא בכינוס כל העוסקים בתחום האזרחים הוותיקים וההתנדבות ברשות, למסלול מקצועי, יעיל, אפקטיבי ורחב השפעה. אין זו עוד תכנית נוספת המייצרת תשתית חדשה ולעיתים דומה אלא מסגרת מארגנת, מסדרת, הבנויה על התאוריה שהשלם גדול מסך חלקיו ובה לכל שותף תפקיד חשוב וייחודי לצמצום חווית הבדידות של האזרחים הוותיקים בישראל.

  

חזון התוכנית:  

צמצום הבדידות של האזרח הוותיק, באמצעות הרחבת ופיתוח שיתופי הפעולה בין הרשות המקומית והארגונים השונים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי. התכנית שואפת, לאגם משאבים ולקדם את התנדבותם של אזרחים ותיקי, ככלי ליצירת תחושת משמעות, שייכות ולצמצום בדידותם.  

מטרות התוכנית: 

 • צמצום בדידות באמצעות התנדבות ומעורבות של הוותיקים.
 • הרחבת מספר המתנדבים הוותיקים ברשות, המשתלבים בתפקידים משמעותיים. 
 • העלאת המודעות לחשיבות ההתנדבות כתורמת להשתייכות קהילתית, תחושת משמעות ורווחה נפשית
 • שינוי עמדות כלפי אזרחים ותיקים ויכולתם להשפיע על המרחב הציבורי. 

 דרכי הפעולה:  

מודל ההתערבות בתוכנית מתחברים מתמקד בשתי רמות במקביל, בליווי מעטפת ארצית תומכת.

התערבות ברמה הרשותית כוללת:

 • תאום ותכלול רשותי

  כל השחקנים מסביב לשולחן: מיפוי כלל השחקנים והתכניות ברשות הפועלים למען אזרחים ותיקים ויצירת שיתופי פעולה בין אגפים ותכניות. גיבוש חזון רשותי, זיהוי ה-DNA הרשותי, וחיבור לאסטרטגיה ולתוכנית העבודה של הרשות 

 • מיפוי תושבים, תכניות וארגונים

  מיפוי רשותי מקיף של כלל השחקנים הרלוונטיים לעבודה עם אזרחים ותיקים ולמענם. מיפוי האזרחים הוותיקים בעיר – כוחות, רצונות הזדמנות, וקהילות. 

 • חיזוק ופיתוח תשתיות רשותיות לקידום התנדבות

  עבודה משולבת של תקני כח האדם בתחום ההתנדבות והאזרחים הוותיקים, מערכות מידע, פורומים ומרחבי השפעה ושיח, שיווק ויחסי ציבור,  הערכה ומדידה ועוד.  

 • חיזוק הפיתוח המקצועי וההתמקצעות של כל העוסקים בתחום

  פיתוח ידע וכלים ייחודיים, הכשרות צוותי רשות לניהול התנדבות ולעבודה עם אזרחים ותיקים 

 • העלאת מודעות להתנדבות ולתועלות שלה 

התערבות ברמת האזרח הוותיק (הפרט) כוללת הרחבת הזדמנויות ואפשרויות ההתנדבות באמצעות:  

 • תכניות לעידוד מנהיגות ויזמות חברתית -קהילתית
 • הקמה וחיזוק תוכניות מעורבות והתנדבות ותיקים 
 • חיזוק והרחבת תוכניות המשלבות אזרחים ותיקים כמתנדבים בקרב ארגונים קיימים
 • יצירת יחידות “מילואים” לכל מחלקה רשותית  

 

המעטפת הארצית כוללתיצירת מעגל תומך לעשייה ברשויות. חיבורים ושיתופי פעולה ארציים ברמת התוכניות הארציות וברמת זיהוי מודלים מהרשויות, פיתוח ידע וכלים ייחודיים, זיהוי מגמות עולמיות וחיבורם לרשויות. (הכשרה, הדרכה ידע ושיווק עשייה). 

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית: 

 • אזרחים ותיקים
 • בעלי התפקידים ברשות המקומית ובארגונים הציבוריים, החברתיים והעסקיים הפועלים ברשות ונוגעים לתחום האזרחים הותיקים. 

השותפים בתוכנית: 

 • מפעל הפיס

מהות קיומו של מפעל הפיס הוא גיוס כספים מהציבור באמצעות הגרלות ומשחקי מזל למען הגשמת מטרות ציבוריות ושיפור איכות חיי הקהילה בישראל בתחומי חינוך, בריאות, ספורט קהילתי, אמנות ואיכות סביבה. גוף המהווה שותף לבניית המדינה ולהקמת פרוייקטים לרווחת הקהילה שחיה בישראל: יהודים וערבים, ותיקים ועולים, ילדים ומבוגרים, תושבי הכפר והעיר. ייעודו של מפעל הפיס לקדם ולפתח את החברה והקהילה בישראל, בדגש על פריפרייה חברתית וגיאוגרפית, לממש מטרות ציבוריות המותאמות לצרכים המתפתחים של החברה בישראל.

 • מרכז השלטון המקומי 

פועל לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים, וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים. לצורך כך, פועל המרכז באופן אינטנסיבי בוועדות הכנסת השונות ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים, תוך התמקדות בזירה החקיקתית בניסיון להסדיר בחוק יסוד את אחריות השלטון המקומי, סמכויותיו ואת המשאבים שעל הממשלה להקצות לו. בנוסף מהווה מרכז השלטון המקומי מנחה ומייעץ מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.

 • מרכז למועצות אזוריות

ארגון ארצי של כל המועצות האזוריות בארץ. המועצות האזוריות ויישובי המרחב הכפרי של מדינת ישראל, רואים בקידום אורח חיים כפרי, המושתת על ערכים של קיימות, קהילתיות, מעורבות וסולידאריות חברתית, את בסיס קיומן המוסרי והערכי. החקלאות היא ערך המבטא את הקשר לאדמה ויש לפעול כדי להרחיב, לפתח ולנצל את מלוא הפוטנציאל החקלאי של מדינת ישראל. לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור, רואות המועצות האזוריות כאחריותן את ניהול השטחים הפתוחים של מדינת ישראל, ויפעלו באחריות ובמקצועיות למציאת האיזון הנכון בין שימור המרחבים והריאות הירוקות לפיתוח ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל.

 • משרד הרווחה והביטחון החברתי

משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית. ייעודו לעסוק, יחד עם משרדים ועם גופים אחרים, באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית. במשרד פועלת יחידת השירות לאזרחים ותיקים, המשרתת ודואגת לספק את הצרכים של אוכלוסייה זו. לצד קידום תחום ההתנדבות המקדם התנדבות למען אוכלוסיות מגוונות.

 • המשרד לשוויון חברתי

גוף מטה בממשלה ששם לו למטרה לקדם שוויון חברתי בישראל. המשרד מטפל בתחומים הבאים: קידום אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, קידום מעמד האישה – באמצעות הרשות לקידום מעמד האישה, פיתוח כלכלי של המגזר הערבי – באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, קידום אוכלוסיית הצעירים וקידום ויישום מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת באמצעות המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית”. המשרד פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, טיפול בניצולי השואה, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי, תעסוקה והשבת רכוש יהודי.

דילוג לתוכן