מיזם ההתנדבות הישראלי

מיזם ההתנדבות וההשתתפות החברתית, מיסודם של ממשלת ישראל וג’וינט ישראל, פעל בין השנים 2012-2018, במטרה לקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח, להרחבת המודעות, האיכות, הכמות, ההשפעה והנגישות של ההתנדבות וההשתתפות החברתית הבין-מגזרית בישראל, וזאת באמצעות פיתוח וחיזוק של תשתיות קיימות בנות קיימא.

את המיזם _______  ועד מנהל שהורכב מעשרה חברים עפ”י הפירוט הבא: נציג משרד ראש הממשלה, נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2 נציגי הג’וינט, ושישה יושבי ראש הפורומים.

 • אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה, חבר ועד מנהל.
 • ד”ר רמי סולימני, מנכ”ל אשלים, ג’וינט ישראל, חבר ועד מנהל.
 • ענת פנסו, ראש היחידה הבינתחומית באשלים, ג’וינט ישראל, חברת ועד מנהל.
 • נילי דרור, מנהלת אגף משאבי קהילה, חברת ועד מנהל ויו”ר פורום חיזוק ופיתוח תשתיות בשטח.
 • קינן רבינו, מנכ”ל “רוח טובה”, חבר ועד מנהל ויו”ר פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה.
 • עו”ד יורם סגי זקס, מנכ”ל עמותת “המועצה הלאומית להתנדבות”, חבר ועד מנהל ויו”ר פורום הכשרה והתמקצעות.
 • אהובה ינאי, מנכ”לית ועינת רובינשטיין סמנכ”לית, מתן – משקיעים בקהילה, חברות ועד מנהל ויו”ר פורום התנדבות בעולם העבודה.
 • פרופ’ ליאת קוליק, אוניברסיטת בר אילן, חברת ועד מנהל ויו”ר פורום פורום מדידה ידע ומחקר.
 • עו”ד דן אורן, משרד המשפטים, חבר ועד מנהל ויו”ר פורום חקיקה ואסדרה.
 • תמר פלד אמיר?

המיזם פעל בהתאם למגמות בינלאומיות הרואות בפיתוח תשתיות ההתנדבות של החברה האזרחית, מענה חיוני לבעיות חברתית בוערות וליכולת האזרחים לחזק את חובתה ויכולתה של המדינה לספק סל ראוי של שירותים חברתיים, ובכללם: שירותי בריאות, חינוך, רווחה ופנאי. תכניות דומות התגבשו גם במדינות אחרות בעולם. חדשנותו וייחודיותו של מיזם ההתנדבות, היתה בניסיונו למצות את יתרונות תפיסת ההתנדבות וההשתתפות החברתית בכל אחד מהמגזרים, תוך שיתוף פעולה בין מגזרי. שיתוף פעולה בין מגזרי זה, אפשר פתיחת מרחבי חשיבה ופעולה חדשים, מינוף תהליכים קיימים בכל אחד מהמגזרים ויצירת ערכים מוספים.

המיזם היווה המשך ישיר להמלצות בנושא התנדבות והשתתפות חברתית, של השולחן העגול הממשקי בנושא התנדבות, שפעל במשרד ראש הממשלה ומייסדיו והשותפים במימונו, היו משרד ראש הממשלה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וג’וינט ישראל. כ-120 ארגונים, משלושת המגזרים, לקחו חלק במיזם ועיצבו את התכנית האסטרטגית של ההתנדבות בישראל.

המיזם פעל במסגרת שישה פורומים תחומיים– על פי ששת הנושאים לפיתוח שסומנו על ידי השולחן העגול במשרד רוה”מ. במסגרת הפורומים סומנו התשתיות החסרות לקידום התנדבות וגובשה תכנית אסטרטגית לקידום ההתנדבות בישראל. מתוך תכנית זו, נגזרה תכנית עבודה להקמת תשתיות מובילות לקידום ההתנדבות. תשתיות אלה, מייצרות בסיס לפעולה משותפת- המכוונת כל כולה, לגידול בכמות ובאיכות ההתנדבות.

 • פורום חקיקה ואסדרה – פורום חקיקה ואסדרה מתמקד בהקמת תשתית לקידום, פיתוח ועיגון המדיניות הציבורית והחקיקתית בתחום ההתנדבות וההשתתפות החברתית. הפורום דן בהגדרת המונח התנדבות והשתתפות חברתית ובסקירת המצב המשפטי הקיים, בארץ ובעולם, בתחום ההתנדבות. זאת
  תוך איתור הצרכים בתחום ההתנדבות הדורשים מעורבות רגולטיבית. בעקבות הדיון לאיתור הצרכים, ועל סמך הסקירות שנעשו של המצב המשפטי בתחום ההתנדבות בישראל ובחו”ל.
  הנושאים העיקריים שהפורום דן בהם:

  • בתחום זכויות וחובות מתנדבים וארגונים התמקד הפורום ביצירת מנגנוני אסדרה, אשר יגדירו את מערכות היחסים בין הצדדים בתחום ההתנדבות ויספקו מענה להסדרת החובות והזכויות הן של המתנדבים והן של הארגונים הקולטים מתנדבים, תוך שאיבת השראה מחוקי העבודה.
  • בתחום ביטוח מתנדבים והסיכונים הכרוכים בהתנדבות הפורום התמקד בשני תחומים: הרחבת הביטוח הציבורי, הקיים היום לפי חוק הביטוח הלאומי וכן בדיקת מענים שיכולים להינתן במערכת הביטוח הפרטי, בין היתר מול הממונה על הביטוח. מענים אלה, יכסו צרכים וסיכונים של המתנדבים והארגונים המפעילים והקולטים מתנדבים, הכרוכים בהתנדבות בקהילה, שאינם מתאימים לכיסוי על ידי ביטוח לאומי – והכל בתפיסה של מענה ביטוחי המעודד התנדבות.
  • בתחום התמיכה הכספית (מיסוי ותקצוב) התמקד הפורום בקידום חקיקה ומנגנוני אסדרה אשר ירחיבו את התמריצים והתמיכה הכספיים בכל הקשור לקידום ההתנדבות בישראל.

 

 • פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה – חיזוק והרחבת התשתית להעלאת המודעות ולשינוי תדמית ההתנדבות בציבור הרחב ופיתוח תשתיות טכנולוגיות לקידום ההתנדבות בראייה בין מגזרית.
  • העלאת המודעות הציבורית לנושא ההתנדבות – הפורום חקר את מושג העלאת המודעות, ודן בדרכים להעלאת קרנה של ההתנדבות בקרב הציבור הרחב, להעלאת מודעות למגוון פעולות ההתנדבות הקיימות ולהזדמנויות הטמונות בהן, וכן להוקרת המתנדבים הנוטלים חלק בעשייה.
  • הקמת תשתית טכנולוגית תומכת ומסייעת להתנדבות – הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו במאה ה-20 והיא עשויה לשמש כלי משמעותי לפיתוח ולקידום ההתנדבות; הן ביכולתה להעלות מודעות להתנדבות, להנגיש את ההתנדבות ולמנף את החדשנות בתחום ההתנדבות. הפורום למד על הטכנולוגיות הקיימות לניהול התנדבות כיום ועל הצרכים העולים מהשטח, במטרה לייצר פלטפורמות טכנולוגיות שיחשפו את מגוון האפשרויות וההזדמנויות להתנדב, וינגישו את מאגר הידע והמידע בהתנדבות, ואת מגוון אפשרויות ההתמקצעות בתחום ניהול ההתנדבות.

 

 • פורום מדידה, ידע ומחקר – פורום מדידה, ידע ומחקר מתמקד בהקמת תשתית לשלושה צירי פעולה מרכזיים: מדידת ההתנדבות וההשתתפות החברתית, איגום ופיתוח ידע בהתנדבות והרחבת שדה המחקר בתחום ההתנדבות. מדידה, פיתוח ידע ומחקר רב-תחומיים של התנדבות, הם בעלי חשיבות ופוטנציאל להשפעה על קובעי המדיניות, על הארגונים המפעילים מתנדבים, מנהלי ההתנדבות, המתנדבים ועל הציבור הרחב היות ושימוש במידע ובידע מהימן לגבי התנדבות הנו חיוני אם רוצים לנהל משאב יקר ערך זה למלוא הפוטנציאל שלו ובצורה היעילה ביותר.
  הנושאים העיקריים שהפורום דן בהם:

  • בתחום המדידה הפורום התמקד בשלושה תחומי מדידה: פיתוח שיטת מדידה ברת- השוואה פנימית ובין-לאומית למדידת הטבע והיקפי ההתנדבות בישראל, פיתוח כלים למדידת ההשפעה (האימפקט) של ההתנדבות ומדידת היעילות של ניהול ההתנדבות.
  • בתחום הידע הפורום בחר להתמקד בהמלצות להקמת מרכז ידע- אשר ייאגם את הידע הקיים בתחום ההתנדבות, ינגיש את הידע לכלל הקהלים המעוניינים בו וכן יעודד עיבוד ופיתוח ידע חדש.
  • בתחום המחקר הפורום התמקד בדרכים ובאמצעים לעידוד חקר תחום ההתנדבות בקרב חוקרים ותיקים וחדשים, וזאת באמצעים מגוונים:

 

 • פורום חיזוק ופיתוח תשתיות בשטח – פורום חיזוק ופיתוח תשתיות בשטח שאף להבטיח את קידומה של תשתית ארגונית מוסכמת להרחבת ההתנדבות בכלל החברות והקהילות, וקידם יוזמות חדשות פורצות דרך בראייה בין-מגזרית. לתשתיות השטח חשיבות מכרעת לקידום ולצמיחת ההתנדבות ברמה הארצית
  והמקומית. התשתיות יספקו לגורמים הפועלים בשטח את התמיכה המערכתית ההכרחית לייזום ולחיזוק פעולות התנדבות מקצועיות, משמעותיות ובעלות השפעה. הפורום הגדירו מטרות, יעדים ודרכי פעולה לתכנית אסטרטגית לקידום התחום. הפורום חילק את התייחסותו לתשתיות לשלוש רמות עבודה מרכזיות:

  • הלאומית: פיתוח וחיזוק תשתיות לאומיות לחיזוק ההתנדבות.
  • הקהילתית/יישובית: פיתוח וחיזוק תשתיות מקומיות בין מגזריות לפיתוח ההתנדבות.
  • הפרט: פיתוח תשתיות למתנדב ופיתוח מעגלי מתנדבים מאוכלוסיות מגוונות.

 

 • פורום הכשרה והתמקצעות – בשנים האחרונות הולך ומתפתח מקצוע חדש – ניהול התנדבות – שהוא בעל תפקיד מכריע בהצלחתה של ההתנדבות, בראייה הארגונית. לתהליך פיתוח המקצוע, נלווים תהליכי הכשרה, הסמכה ומיסוד הנשענים על עולם ידע שהולך ומתפתח בתחום זה. הנושאים העיקריים שהפורום דן בהם:
  • פיתוח מקצוע מנהיג ומנהל התנדבות– הפורום התמקד בהגדרת המדרג התפקידי של העוסקים בתחום, בחינת הקמת התארגנות מקצועית ו/או פורום עמיתים מקצועי וכן בחן אפשרות להטמעת תהליכי הסמכה בניהול ובהנהגת מתנדבים.
  • הקמת מרכז ללימודי התנדבות ולקידום תהליכי אקדמיזציה– הפורום התמקד בגיבוש הצעה להקמת מרכז למידה אשר ישרת מגוון קהלי יעד ויפתח תהליכי הכשרה החל ממחוללי התנדבות – קובעי מדיניות ובעלי השפעה ועד לבעלי תפקידים מגוונים בתחום (מנהלים, רכזים ומפעילי מתנדבים). במקביל, הפורום דן בצורך לקדם את תחום ההתנדבות ברמה האקדמית.
  • קידום ההתמקצעות בתחום ההתנדבות ברשויות המקומיות, בארגונים חברתיים ובארגונים עסקיים– הפורום דן בצורך ליצירת שפה אחידה בתכניות
   ההכשרה המוצעות לגורמים שונים ובפיתוח והרחבת תכניות ההכשרה המוצעות כיום לקידום ההתנדבות ברשויות המקומיות, בארגונים חברתיים ובארגונים עסקיים.
  • פיתוח תשתית להתמקצעות מסגרות מתנדבים – הפורום התמקד בצורך להעצים את ארגוני ההתנדבות והמסגרות המפעילים מתנדבים וביכולתם להפעיל מתנדבים באופן אפקטיבי, באמצעות הנגשת ארגז כלים מקצועי, ובאמצעות הטמעת “תו-איכות” לניהול התנדבות.

 

 • פורום התנדבות בעולם העבודה – התנדבות בעולם העבודה מאפשרת לאוכלוסיית העובדים להתנדב כחלק ממקום עבודתם. זוהי למעשה הנגשה של ההתנדבות והפיכתה לאפשרית בעבור מתנדבים פוטנציאליים שייתכן ולא היו מתנדבים באופן אחר. על-כן, יש חשיבות רבה בפיתוח תחום זה לקידום ולפיתוח מודלים מותאמים לארגונים ולחברות המבקשים לקחת בכך חלק ולקדם את ההתמקצעות בתחום. הפורום התמקד בהרחבת תחום התנדבות העובדים בשלושת המגזרים, בהסתכלות אסטרטגית ותוך כדי מתן מענה לסוגיות חברתיות מרכזיות.
  הפורום סימן שלושה נושאים מרכזיים לפיתוח בתכנית האסטרטגית:

  • חיזוק והעלאת המודעות להתנדבות במקומות עבודה – הפורום התמקד בהקמת תשתית הסברתית ויחסי ציבור לחשיבות נושא ההתנדבות בעולם העבודה, ופיתוח מודלים פנים-ארגוניים להעלאת המודעות לחשיבותה, תרומתה ולתועלתה של ההתנדבות.
  • קידום מדיניות המעודדת התנדבות בעולם העבודה – הפורום דן בפיתוח מודלים להתנדבות בעולם העבודה )בניית תפקידים משמעותיים(, פיתוח תשתית שתקל על קליטת מתנדבים מעולם העבודה בארגונים השונים, וכן אסדרה ובנייה של מערך תמריצים לעידוד התנדבות עובדים במסגרת מקום עבודתם והגנה עליהם באמצעות ביטוח מתנדבים, הייחודי לעובד המתנדב במסגרת מקום העבודה.
  • פיתוח ומיסוד של כלים מקצועיים לעולם העבודה לניהול ולהפעלת מתנדבים – הפורום התמקד בצורך לפתח תורת עבודה איכותית וישימה, איגום הידע הקיים למוקד ידע נגיש, מיצוב מקצועי של מנהלי ורכזי ההתנדבות וחיזוק התשתיות לליווי על ידי ארגוני תשתית להפעלת התנדבות עובדים.

 

כלל תשתיות המיזם, הוקמו תוך שימת דגש על שלושה עקרונות מהותיים:
• התאמה למצבי חירום – כלל תשתיות המיזם פותחו לטובת שגרה ומצבי חירום כאחד.
• התאמה תרבותית– כלל תשתיות המיזם פותחו תוך רגישות והתאמה תרבותית למרקם התרבויות המאפיין את החברה הישראלית.
• התאמה בין מגזרית– כלל תשתיות המיזם הותאמו להתנדבות בשלושת המגזרים- החברתי, העסקי והציבורי.

 

מיזם ההתנדבות הקים מגוון של תשתיות, ביניהן:
• בית הספר הבין מגזרי לניהול התנדבות
• מסלולי לימוד אקדמיים בתחום ניהול ההתנדבות
• מאגר מידע בתחום ההתנדבות
• תו איכות לניהול התנדבות
• מערכת טכנולוגית לניהול מתנדבים
• 70 שנות התנדבות – ארכיון ההתנדבות הישראלי
• מודלים לשילוב מתנדבים מאוכלוסיות מודרות מהתנדבות
• מנגנוני אסדרה וחקיקה- קידום חקיקה בהתנדבות
• כלי להערכת האימפקט (השפעה) של ההתנדבות
• שיטת מדידה אחידה ומותאמת להשוואה בין-לאומית
• חממה ליזמות התנדבותית
• הקמת ארגון גג לקידום ההתנדבות בחברה הערבית
• מחקרים בתחום ההתנדבות:  מחקר חסמים להתנדבות, מחקר תשתיות התנדבות בארגונים חברתיים

 

עם הקמתו, נקבע כי המיזם תחום ומוגדר בזמן ותפקידו להניח את התשתיות והיסודות לקידום ההתנדבות. בסוף דצמבר 2018, סיים מיזם ההתנדבות את שלב הקמת התשתיות ויסיים את תפקידו. על מנת להבטיח את המשכיות התשתיות שהוקמו, למנף את הממשקים ביניהן ולאפשר עבודה מתואמת, מסונכרנת ואפקטיבית, תחת מערך מאוחד, הקים המיזם בשנתו האחרונה את “הרשת להתנדבות ישראלית”.

הלוגואים של מיסדי המיזם וחברי ועד מנהל

דילוג לתוכן