הטבת ביטוח מתנדבים במוסד לביטוח לאומי
הגדל

ועדה המתכנסת במועצה הלאומית להתנדבות בשיתוף עם מספר ארגונים המפעילים מתנדבים בוחנת, בין היתר, את הצורך של ארגונים המפעילים מתנדבים בשינוי הכללים בעניין ביטוח מתנדבים של המוסד לביטוח לאומי. אנו מעוניינים לקבל מידע מארגונים המפעילים מתנדבים, על-מנת שניתן יהיה לבחון את הצרכים השונים של ארגונים אלה בנושא הביטוח של המתנדבים.

במסגרת זו, אנו מבקשים מארגונים המפעילים מתנדבים לבחון האם המטרות המפורטות להלן, המאפשרות כיסוי ביטוחי למתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי, מכסות את פעולות המתנדבים שלכם. נבקש כי תשלחו אלינו רשימה של פעולות שמבצעים המתנדבים בארגונכם עבור מטרות שאינן נכללות ברשימה.

בנוסף, נבקשכם להעביר אלינו דוגמאות למקרים בהם נתקלתם בבעיות או בקשיים בנושא ביטוח מתנדבים במוסד לביטוח לאומי (פעילויות שאינן מבוטחות, מתנדבים שנפגעו ולא הוכרו, קשיים בירוקראטיים ועוד).

נודה על העברת המידע בהקדם ולא יאוחר מיום 11.5.06 לדואל: alonela@yahoo.comאו ronen@latet.org.il.

רשימת המטרות המאפשרות מתן כיסוי ביטוחי של המוסד לביטוח לאומי:

(1) הנחלת הלשון העברית;

(2) ביעור הבערות;

(3) חינוך מבוגרים;

(4) טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער;

(5) קליטת עולים;

(6) שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים;

(7) (א) טיפול בקשישים, בנכים, בחולים, או במשפחותיהם;

(ב) עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים;

(8) טיפול במשפחות שכולות;

(9) עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או לישובי ספר בדרך של שמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי פיסקה זו הינה ארעית ואינה עולה על ששה שבועות רצופים;

(10) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם;

(11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמיתקני המשטרה וביחידותיה;

(12) התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967;

(13) אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור;

(14) אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ"ע וליווים;

(15) גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול;

(16) מניעת עבריינות;

(17) שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים;

(18) פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות.

ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור בישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו איזור פעולות איבה.

(19) שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

(20) החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, על ידי משרד העבודה והרווחה; לענין זה, "החזקה" - בכל שעות היממה.

(21) הנצחת זכר השואה וחלליה.

כל מטרה ממטרות ההתנדבות המנויות לעיל כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.

חג שמח ותודה רבה על שיתוף הפעולה!

עבור לתוכן העמוד