יום עיון ניתוח דוחות חשבונאיים - אילן שמחה, רו"ח (MBA)ׂ

יום עיון:

ניתוח דו"חות חשבונאים למתנדבים בתפקידי ניהול

מבוא

עריכת הדוחות הכספיים בארגוני מתנדבים שהם מלכ"רים עברו מהפך משמעותי אשר החל במרץ 1997 בגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל והמשיך בדצמבר 1999 בתקן ישראלי מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ניתוח/הבנת הדוחות הכספיים שלהם שונה לחלוטין מניתוח דוח כספי של חברה עיסקית. נדרשת הבנה נוספת אודות סעיפי מאזן ורווח והפסד האופייניים לסקטור זה בלבד.

הגדרת המונח מלכ"ר (מתוך תקן 5)

חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשר מתאפיין בתכונות אלה:

א. פועל להשגת מטרה ציבורית שאינה מכוונת להשגת רווחים;

ב. נכסיו והכנסותיומשמשים לקידום מטרותיו הציבוריות, חלק מהותי מהכנסותיו מתקבל לא עבור מתן טובת הנאה לגופים המשלמים;

ג. רווחיו אינם ניתנים לחלוקה לחבריו.

מטרת ההשתלמות

הבנת וניתוח מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר, הכרה בהכנסה ובהוצאה, דוח על השינויים בנכסים נטו והמעבר בין סעיפי דוח על השינויים בנכסים נטו.

תוכנית הלימודים

  • סקירה על השינויים החשבונאיים בג"ד 69 ותקן 5.
  • מטרת הדיווח הכספי של מלכ"רים
  • כללי דיווח כספי למלכ"ר
  • סיווג הנכסים נטו
  • מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר
  • בסיס ההכרה בהכנסה (בסיס צבירה לעומת בסיס מזומן)
  • סוגיות אופייניות למלכ"ר בלבד.

רכישות ומלאי, הצגת נכסים ושירותים המתקבלים על ידי המלכ"ר ללא תמורה, נכסים שהתקבלו ללא תמורה לשם העברתם לאחרים, חופשת שבתון וזכויות אחרות של עובדים, תרומה בתנאי אנונה,תרומות הקצבות ותמיכות,מענקים לשלם (מענקי מחקר,מלגות וכו')

שמירת ערך הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

  • הקבלה פנימית מול הקבלה חיצונית
  • קריאת דוח כספי לדוגמא וניתוח הדוח
  • שאלות ותשובות 

המרצה:

אילן שמחה, רו"ח (MBA)ׂ

משך ההשתלמות:

4 שעות אקדמאיות

מועד ושעות:

30/11/2006

08:45 עד 09:30 הרשמה

09:30 עד 12:45 יום עיון

מקום הלימוד

המרכז הישראלי להתנדבות נוער, סעדיה גאון 24, תל-אביב

עלות:

90 ₪ לחבר המועצה

110 ₪ למי שאינו חבר המועצה

הרשמה:

טופס מצורף- הרשמה עד ליום 16/11/06

לפרטים נוספים

יורם מנור

המועצה הלאומית להתנדבות

טלפון03-5608888

דוא"ל: yoram@ivolunteer.org.il

טופס הרשמה


תאריך 30/11/2006
מיקום המרכז הישראלי להתנדבות נוער
עבור לתוכן העמוד