עיסוק ההתנדבות בישראל

הסקר בחן את השאלות הבאות:
1. מהו היקף התופעה של עבודה בהתנדבות בכלל הציבור ובשכבות סוציו דמוגרפיות שונות. (עבודה בהתנדבות הוגדרה כ"כל עבודה מתמשכת (לפחות חצי שנה) שלא על מנת לקבל שכר או הטבות בין אם עבודה דרך ארגון מתנדבים ובין אם עזרה לאחרים באופן שלא על מנת לקבל שכר" לא כולל עזרה לבני משפחה ופעילות בועד עובדים).
2. מהם צינורות הפניה לעבודה בהתנדבות.
3. מהי "תוחלת החיים" של עבודה בהתנדבות ומהן הסיבות להפסקת העיסוק בה.
4. תפיסת מגמה הנטייה להתנדבות במשך השנים.
5. דימוי המתנדב ועבודת ההתנדבות.

במסגרת הסקר רואיינו 512 אנשים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל, להוציא תושבי קיבוצים.

להלן הממצאים העיקריים:

1. היקף התופעה של עבודה בהתנדבות והצינורות דרכם מגיעים לעבודה זו
 א. 215 מדווחים על פעילות בהתנדבות בהווה: שליש מהם פועל דרך אירגון כלשהו ושני שלישים פנו  ישירות לנזקקים שלא דרך ארגון כלשהו.
 ב. מבדיקת הקשר בין מאפיינים סוציו דמוגרפיים לבין אחוז העוסקים בהתנדבות עולה התמונה
  הבאה:
1) ממצאי הסקר מפריכים את ההשערה שנשים מתנדבות יותר מגברים: אחוז המתנדבים, בשתי קבוצות המין דומה. יתכן שהדימוי הנשי של המתנדב נוצר משום שנשים פועלות יותר דרך ארגונים וגברים פעילים יותר שלא בדרך מאורגנת, דרך שמעלה את הבולטות של פעילות הנשים.
2) חלקם של העובדים בהתנדבות הולך ועולה עם הגיל מ-12% בקרב גילאי 30-21 ל-36% בקרב גילאי +61.
3) חלקם של המתנדבים גדול יחסית בקרב שכבות ההכנה הגבוהה (26%) והנמוכה (23%) ונמוך בקרב השכבה שהכנסתה ממוצעת (13%).
עוד נמצא כי בקרב שכבת ההכנסה הנמוכה פעילים בעיקר הגילים המבוגרים.
צרוף הממצאים המופיעים בסעיף זה עם הממצאים בסעיף הקודם מאששים את ההשערה שההתנדבות נפוצה יחסית בשכבות שהן עתירות משאבי כסף או זמן.
4) לא נמצאו הבדלים בין אשכנזים לעדות המזרח.
ההבדל הין קבוצות המוצא הוא בכך שבקרב האשכנזים גבוהה יחסית הנטייה לפעול דרך ארגונים ובקרב עדות המזרח – הנטיה לפעול שלא בדרך מאורגנת.

2. נכונות לעבודה בהתנדבות
לפני שנציג את הנתונים המתאימים יש להדגיש כי המדובר הוא בנכונות מילולית בלבד. הוצאת הנכונה מן הכח אל הפועל תלוייה בגורמים רבים ומובן מאליו כי אין קשר במלא בין הנכונות להתנהגות עצמה. יחד עם זאת, הנתונים שלהן נורים על פוטנציאל גבוה שיש לטפל זו.
30% מכלל הציבורי הבוגר מוכנים להצטרף לעבודה בהתנדבות.
האחוז המתאים בקרב קבוצות הגיל 30-18 הוא 46%.

3. תוחלת החיים של עבודת ההתנדבות והסיבות להפסקתם
א. 26% עסקו בתקופת החיים הבוגרים שלהם בעבודת התנדבות והפסיקו.
ב. "תוחלת החיים" של העבודה בהתנדבות בקבוצה זו היתה כ- 4.5 שנים.
ג. הסיבות העיקריות להפסקת העבודה בהתנדבות הן: גיל וסיבות בריאות (31%) שחיקה (37%) בעיות הקשורות באירגון (19%).

4. תפיסת המגמה העיתית של הנטיה להתנדבות
א. לרוב הציבור יש תחושה שהנטיה להתנדבות הולכת וקטנה (52% חושבים שהנטייה להתנדבות הולכת וקטנה, 25% חושבים שאין שינוי בעוצמת הנטייה, ורק 19% חושבים שהנטיה להתנדבות הולכת וגדלה.
התפיסה שהנטייה להתנדבות הולכת וקטנה באה דווקא על רקע התחזקות התחושה כי הצורך במתנדבים הולך וגדל (83% טוענים שבשנים האחרונות היתה עלייה במספר הנזקקים, 47% טוענים שהמדינה דואגת כיום לנזקקים פחות מאשר בבר לעומת 30% שטוענים כי מעורבות המדינה בעזרה לנזקקים גדלה בשנים האחרונות).
ב. תפיסה זו של ירידה בנטייה להתנדב אינה מלווה בתפיסה של שינוי לשלילה בתדמית עבודת ההתנדבות (לא ביוקרה ולא בסיפוק שהעבודה גורמת) נהפוך הוא רוב הציבור חושב שמיגוון העיסוקים של עבודת ההתנדבות כיום רחב יורת ומעניין יותר.
קשה להמנע מההשרה שתפיסה זו של ירידה בנטייה להתנדבות אינה תוצאה של התבוננות במציאות, אלא קשורה בתפיסה של החברה הישראלית כנוטשת ערכים פילנטרופים לטובת ערכים תועלתיים.

5. תדמית המתנדב ועבודה בהתנדבות
א. רוב הציבור (54%) חושב שהגיל הממוצע של המתנדב הוא מעל 50.
ב. בעוד שכ-50% מהמתנדבים הם גברים הרי שעבודה בהתנדבות נחשבת כעיסוק נשי: 48% אומרים כי המתנדבים הם בעיקר נשים לעומת 6% שאומרים כי המתנדבים הם בעיקר גברים. רק 45% מודעים לשיוון בין המינים בענין זה.
ג. קצת למעלה משלושה רבעים מכלל הציבור חושבים שהמניעים להתנדבות הם לא רק אלטרואיסטים אלא גם אגואיסטים (חיפוש עניין וסיפוק) 20% חושבים שהם בעיקר אגואיסטים.
רק כחמישית מכלל הציבור חושבים שעבודת ההתנדבות שוחקת; שני שליש מכלל הציבור חושבים שעם הזמן עבודה ההתנדבות מושכת יותר ויותר.
גם לאחר פרק זמן של עבודה בהתנדבות (ב-4 שנים) עדיין רוב מהמתנדבים חושבים שעבודה בהתנדבות יותר מושכת משוחקת, אולם אז מתחיל לגדול כבר חלקם של הטוענים שעבודה זו שוחקת.

 

 

עבור לתוכן העמוד