ממצאי סקר התנדבות של מינה צמח לשנים 1992 ו1997
איסוף הנתונים נערך בחודש ספטמבר 1997. סקר דומה נערך בשנת 1992. התקציר שלהלן כולל גם ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לקודמו.


1. האם, לפי תפיסות הציבור, הצורך במתנדבים הולך וגדל או הולך וקטן?

הממצאים מורים כי, לפי תפיסת המרואיינים, חלה ב- 10-5 השנים האחרונות עליה משמעותית בצורך במתנדבים. מספר הנזקקים גדל והמדיה בה המדינה דואגת לנזקקים, קטן: כשני שליש מכלל המרואיינים אמרו כי מספר הנזקקים לעזרה כיום גדול יותר ממה שהיה לפני 10-5 שנים, אולם כאשר המרואיינים נתבקשו להשוות את המידה זה המדינה דואגת לנזקקים, כיום לעומת מה שהיה לפני 10-5 שנים, עולה כי התפיסות הן של מגשמה יורדת במידת מה של השתתפות המדינה בעזרה:
37% אמר כי המדינה דואגת כיום פחות מבעבר. זאת לעומת
24% --  כי המדינה דואגת ביום יותר מבעבר.
23% -- לא חל שינוי (16 לא ידעו להעריך).

2. היקף התופעה של עבודה בהתנדבות בציבור בכלל ובכבות סוציו דמוגרפיות בפרט

א. היקף ההתנדבות הפועל ופוטנציאל נוסף של המוכנים להתנדב

1) 50% מכלל הציבור מדווחים כי בשלב כלשהו בחייהם עסקו בעבודה התנדבותית:
- 19% עוסקים כיום בעבודה התנדבותית
- 31% עסקו בעבר והפסיקו
2) בנוסף ל-19% שעוסקים כיום בעבודה התנדבותית, 37% נוספים אומרים כי הם מוכנים לקבל על עצמם פעילות עזרה לאחרים בהתנדבות.
ב. היקף תופעת ההתנדבות בשכבות הסוציו דמוגרפיות שונות
חלקם של המתנדבים גבוה, יחסית, בקרב השכבות הבאות:
דתיים 26%
חרדים 40%
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות הגיל.
למרות התדמית הנשית של המתנדבים, נמצא כי שכיחות ההתנדבות בקרב הגברים דומה לזו שבקרב הנשים.


3. מגמת הנכונות להתנדב לאורך זמן: נתונים בפועל מול תפיסות

כאשר בוחנים את תפיסות המרואיינים לגבי תופעת ההתנדבות היום לעומת העבר (לפני כ-10-5 שנים), נראה כי מופנית אל הציבור אצבע מאשימה על ירידה בתופעת ההתנדבות: הכף נוטה משמעותית לכיוון אלו שחושבים כי מגמת ההתנדבות הולכת וקטנה –
47% היקף התופעה קטנה
18% לא חל שינוי
18% היקף התופעה גדל
אולם, ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לקודמו (שנערך, כאמור, ב-1992) מורה כי בפועל, בין 1992 ל-1997 לא חל שינוי בהיקף תופעת ההתנדבות.
ממצאי הסקר מורים, גם האשמת הציבור בכך שתופעת ההתנדבות קטנה (שכאמור אינה מוצדקת) היא תוצר של התפיסה שהצורך בהתנדבות גדל. במילים אחרות: התפיסה של גידול בצורך מול מציאות בה ההיצע לטיפול בצרכים לא גדל משאירים את הרושם שההיצע קטן.


4. תדמית המתנדב ועבודת ההתנדבות

הציבור מייחס למתנדבים את התדמית הבאה:
- נשית יותר מגברות (47% אומרים כי בעיקר נשים עוסקות בהתנדבות, 4% -- בעיקר גברים – ו-46% -- גברים ונשים במידה שווה).
- הציבור מייחס למיני להתנדבות מידה שווה של מענה על תורכי המתנדב ומענה על נטיות אלרואסטיות (20% חושבים שבעיקר פועלים ממניעים אלטרואיסטים, 17% -- בעיקר חיפוש עיסוק, 60% -- גם וגם).
- כמעט כל הציבור חושבים שעבודה בהתנדבות גורמת סיפוק: 68% במידה רבה, 23% במידה מסויימת.
- 65% חושבים שעבודת ההתנדבות רק מחזקת נטיה זו, לעומת 17% שחושבים כי עבודת ההתנדבות שוחקת.

עבור לתוכן העמוד