עדכונים לחודש יוני 2009תכנית "בזכותם" מבקשת להביא לידיעתך במס' עדכונים בנושא זכויות ניצולי השואה:

פסק דין חדש בנוגע לעוצר של יהודי בולגריה ורומניה

בתחילת החודש ניתן פסק דין חדש בבית משפט המחוזי בע"א 1828/08 הרשות המוסמכת נגד הרשקו ואח' בנוגע לעוצר של יהודי בולגריה ורומניה:

למי פסק דין זה רלבנטי?

1. רק לניצול שואה שעלה לישראל לפני ה-1.10.1953

2. חי בעוצר ברומניה או בולגריה לפי התנאים הבאים:

א. היה צו שלטוני אשר קבע את העוצר.

ב. העוצר חל על יהודים ולא על כלל האוכלוסיה.

ג. העוצר נאכף בפועל, ומי שהפר אותו הסתכן בגופו.

ד. העוצר הכתיב הימצאות במקום מצומצם בשטחו (לדוגמא ביתו של אדם.

ה. העוצר חל במשך שעות מדי יום, לאורך תקופה משמעותית.

ו. גם בשעות היום בהן לא היה עוצר נשללה חירותו באופן רציף ונמשך ללא אפשרות לנוע כרצונו, לדוגמא הייתה רשות לצאת למקומות מסוימים ומוגבלים בלבד (כמו לעבודה) או למטרה מסוימת בלבד (כמו הצטיידות במזון). (סעיף זה הוא בגדר "אלמנט נוסף" חדש שהשופט קבע).

השופט קבע כי יש לבדוק כל מקרה לגופו אך ציין כי הוא מצפה מהרשות המוסמכת לבחון את הנסיבות באופן מידי ובצורה מרחיבה ומקלה.

מה יש לעשות בפועל למי שפסק דין זה רלבנטי לגביו?

א. מי שטרם הגיש בקשה לאוצר ללשכה לשיקום נכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים- שיגיש בקשה מיד (על גבי טופס התביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים) ויפרט את גורל הרדיפות שלו לפי הנקודות שצוינו בפסק הדין. במידה ויוכר הקצבה החודשית תשולם רטרואקטיבית החל מיום הגשת הבקשה.

ב. מי שהגיש בקשה בעבר, טען בבקשה המקורית את טענת העוצר ונדחה – שיגיש בקשה ללשכת לשיקום נכים במשרד האוצר לדיון מחדש לאור הפסק דין החדש. במידה ויוכר הקצבה החודשית תשולם רטרואקטיבית מיום ה-12.5.08 (שזה יום החלטת ועדת הערר עליה הוגש הערעור הנ"ל).

ג. מי שהגיש בקשה בעבר ולא טען בבקשה המקורית את טענת העוצר ונדחה – יש לפנות בבקשה מחודשת לאוצר ולטעון את טענת העוצר לפי הנקודות שצוינו בפסק הדין. במידה ויוכר הקצבה החודשית תשולם רטרואקטיבית החל מיום הגשת הבקשה.המחודשת.

ד. מי שיש לו תביעה או ערר תלוי ועומד (שטרם הוחלט בו), ימתין להחלטה לפי פסק הדין הזה. הקצבה החודשית תשולם לו החל מה-1.10.05 (יום פסק דין בעניין גרנות) או מיום הפניה הראשונה לעניין העוצר, לפי המאוחר בין השניים.

לחץ כאן למעבר לפסק דין המלא.

עדכון סכומים באוצר לניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

א. עדכון הקצבאות בהתאם לדו"ח דורנר:

בעקבות עליית הרנטה הגרמנית עודכנה הקצבה החודשית במאי 2009 בהתאם לדו"ח ועדת דורנר כדלקמן:

דרגה

אחוזי נכות

גובה הגמלה (מעודכן למאי 2009)

1

25%-39%

1822

2

40%-49%

2271

3

50%-59%

2711

4

60%-69%

3164

5

70%-79%

3609

6

80%-100%

4502

ב. עדכון סכום "נזקק"/"נצרך" לזכאים ל"השלמה" על פי חוק נכי רדיפות הנאצים:

החל מיוני 2009 עודכנה תקרת ה"נזקק" ו"הנצרך" לפי הטבלא הבאה:

אחוזי נכות

25%-39%

40%-49%

50% ומעלה

תגמול (השלמה לסכום)

3,787.57

4,187.34

7,006.46

לחץ כאן למעבר לזכויות מקבלי קצבה מהאוצר (חוק נכי נרדפי הנאצים).

עדכון תקרת ההכנסה בקרן לרווחת נפגעי השואה

בעקבות עדכון סכום ה"נצרך" באוצר תעודכן גם תקרת ההכנסה לצורך קבלת ההטבות בקרן לרווחת נפגעי השואה לתקרה של 7,006 ₪ החל מיוני 2009.

לחץ כאן למעבר להטבות מהקרן לרווחת נפגעי השואה

פסיקה חדשה בבית משפט העליון בגרמניה

לפי "חוק הגטאות הגרמני" (ZRGB) אנשים שעבדו בגטו ללא כפיה ומתוך בחירה וקיבלו תמורה על עבודה זו, זכאים לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי הגרמני.

רוב התביעות שהוגשו נדחו, מאחר והתובעים לא הצליחו להוכיח את ה"תמורה" בעבודתם.

בשבוע שעבר קבע בית מפשט עליון בגרמניה כי:

א. בנוגע לאלמנט ה"בחירה החופשית", אם היה חופש בחירה בנוגע ל"אם" ו"איך" לעבוד - כלומר סירוב לעבודה מסוימת לא הביא סכנה לגופו או לחייו של האדם – הדבר מהווה עבודה ללא כפיה/מתוך בחירה.

(כמו כן עבודה מחוץ לגטו אינה מונעת הכרה).

ב. בנוגע לאלמנט ה"תמורה", כסף או אוכל – גם אם הועבר ליודנראט – וגם אם מדובר בסכום מינימאלי ביותר – מהווה תמורה לפי החוק.

ג. אין גיל מינימאלי לצורך עבודה ללא כפיה בגטו, גם ילדים זכאים אם עומדים ביתר הקריטריונים.

פסק הדין טרם פורסם בגרמניה ולכן עד לפרסומו הרשמי לא יבדקו התיקים מחדש.

כל מי שנדחה על ידי החוק יוכל לבקש בחינה מחדש לאור ההחלטה החדשה, כולל אלמנים/ות של מי שהגיש בקשה ונפטר בינתיים.

טרם ברור מה יהיה גובה הסכום הרטרואקטיבי שישולם.

סיוע לניצולים מצרפת

סיוע זה מיועד לניצולים חברי עמותת "עלומים" העונים על כל הקריטריונים הבאים:

1. נולדו ב-1924 או לאחר מכן ולפני תום מלחמת העולם השנייה.

2. חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השנייה.

3. הכנסתם אינה עולה על 5000 ₪ בחודש.

לעניין חישוב ההכנסה יילקחו בחשבון כל הכנסות הניצול ובן/בת זוגו, למעט קצבת זקנה ובניכוי דמי שכירות.

הסיוע יכלול החזר כספי-

בשיעור 90% לבעלי הכנסה שאינה עולה על 3500 ₪ לחודש

בשיעור 50% לבעלי הכנסה של 3501-5000 ₪ בחודש

עבור הוצאות בגין תרופות, פרוטזות לשמיעה, משקפיים, טיפולי שיניים, טיפולים ב"עמך" והוצאות נוספות של מכשירים חשמליים/ תיקונים בדירה וכד' – ע"פ אישור.

לפרטים נוספים על תנאי הסיוע, פרטיו והיקפו יש לפנות לעמותת עלומים טל. 5612207 – 02

מסמך זה הינו כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי מחייב.

עבור לתוכן העמוד