רוצה החזר מס?
הגדל

פורסם לראשונה בידיעות אחרונות 27.6.07

בתחילת השנה פורסמו תקנות העוסקות במיסוי החזר הוצאות למתנדבים במוסדות ציבור. במסגרת תקנות אלה נקבע הכלל שהוצאה שהוציא מתנדב בקשר למטרותיו של מוסד ציבורי תותר לו בניכוי עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו, כלומר, אין כל הגבלה עד הסכום שמוציא המתנדב, כל עוד הוא נועד למימוש מטרותיו של המוסד הציבורי.

ההוצאות שהוחזרו למתנדב ייחשבו כהוצאות המוסד הציבורי ולא יהוו הוצאה עודפת  (שבגינה תשולם מקדמה בשיעור 90% ולא תותר כהוצאה), ובלבד שההוצאה תעמוד במגבלות התקנות העוסקות בהתרת הוצאות מסוימות. ברור כי הוצאה החורגת מסכומים שנקבעו התקנות הנ"ל תיחשב כהוצאה עודפת, ותשולם בגינה מקדמה בשיעור 90%.

לגבי הוצאות כיבוד קל, דלק ושיחות טלפון נקבעו סכומים להוצאות מותרות: הוצאות כיבוד קל במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית – לא יעלו על 12 שקל לאדם לאירוע. הוצאות דלק לנסיעה למקום הפעילות ההתנדבותית – עד 280 שקל לחודש. שיחות טלפון מבית המתנדב – עד 50 שקל לחודש.

בעניין זה חשוב להדגיש כי מוסדות ציבור שעליהם יחולו התקנות הם כאלה שאושרו לעניין הזיכוי מתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, והן מסדירות הפעלת מתנדבים. גם מתנדב שעליו יחולו התקנות מוגדר בתקנות כיחיד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה: א. הוא מתנדב לקידום המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי, ב. לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי – במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא – במישרין או בעקיפין, לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.

יישומן של התקנות מותנה בהגשת מסמכים או בקבלות לאימות ההוצאות וכן בכל הוכחה אחרת שידרוש המנהל. כמו כן, המוסד הציבורי צריך להגיש עד 31 במרס בשנה העוקבת טופס הכולל את הפרטים האישיים של כל המתנדבים במוסד הציבורי בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב שהמוסד החזיר לו הוצאות – פירוט ההוצאות וסכומן בכל רבעון בשנת המס הקודמת.

הוזן לפורטל ע"י ליאור ברנד

עבור לתוכן העמוד