בקשת הצטרפות כחבר/ה בעמותה

4/10/2017
בקשת הצטרפות כחבר/ה בעמותה (הגדל)

 

לכבוד

הועד המנהל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

 

הנדון:- בקשת הצטרפות כחבר/ה בעמותה                     מיועד ליחידים

 

 

מתוך הבנת מטרות העמותה, והזדהות עמן, אני מבקש/ת להצטרף כחבר/ה בעמותה:

 

שם פרטי _________________    שם משפחה___________________

 

ת.ז. _____________

 

כתובת מגורים:-רחוב_________________ מס' בית______דירה______

 

ישוב__________________ מיקוד _________________

 

טלפון _________________ טלפון  נייד __________________

 

דואר אלקטרוני _________________________________________

 

מקצוע/ עיסוק _____________________________

 

אני מתנדב ב_______________________________

 

מצ"ב המחאה על סך 150 ש"ח לפקודת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. ידוע לי כי ההמחאה תוחזר לי אם לא אתקבל כחבר בעמותה.

 

אני מתחייב למלא את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית.

 

 

 

 

_______________________                                 ________________________

 

          תאריך                                                               חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד

הועד המנהל

המועצה הלאומית להתנדבות

 

הנדון:- בקשת הצטרפות כחבר/ה בעמותה          מיועד לארגונים

 

שם הארגון ____________________________________________

 

מטרות הארגון __________________________________________

 

תחום העסקת מתנדבים____________________________________

 

צורת ההתאגדות (עמותה/ חל"צ/אגודה) ________________________

 

מועד ההתאגדות והרישום כתאגיד ____________________________

 

כתובת _______________________________________________

 

טלפון ______________ 

 

דואר אלקטרוני ___________________________________________

 

איש קשר/נציג בארגון _______________________________________

 

טלפון איש קשר_______________

 

דואר אלקטרוני איש קשר _____________________________________

 

 

אני הח"מ בשם הארגון, ומתוך הבנת מטרות העמותה , מבקש להצטרף כחבר עמותה במועצה הלאומית להתנדבות בישראל, וזאת לאחר שהוסמכתי לעשות כן על ידי _______________________ של הארגון.

            (ועד מנהל/ יו"ר/ אסיפה כללית)      

 

ידוע לי כי לכל ארגון החבר בעמותה זכות הצבעה של קול אחד במוסדות העמותה.

 

מצ"ב המחאה על סך 150 ש"ח שתוחזר לארגון אם לא יתקבל כחבר עמותה.

 

 

______________________                           _______________________

            תאריך                                                             חתימה וחותמת

                                              

 

 

עבור לתוכן העמוד