הכשרת טוענים מוסמכים בבתי משפט לתביעות קטנות

7/03/2016

                                               

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל      מרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 

החלה ההרשמה למחזור הבא של קורס

הכשרת טוענים מוסמכים בבתי משפט לתביעות קטנות

במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פתיחת הקורס ביום שלישי, א  בסיון תשע"ו, 7 ביוני 2016

(ההרשמה מסתיימת ביום שלישי,  כ"ג באייר תשע"ו 31.5.2016)

לידיעת עמיתי קרן "ידע" בהסתדרות המח"ר

ניתן לקבל מלגה על פי כללי הזכאות והתנאים המחייבים וכמפורט באתר הקרן 

 מבוא:

ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין הוא רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים. כדי להקל על הציבור ולשפר את הנגישות לבתי משפט לתביעות קטנות רשאי בעל דין, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לעניין זה שר המשפטים. המועצה הלאומית להתנדבות בישראל הוסמכה ע"י משרד המשפטים כארגון שכזה ועל כן הוסמכה להכשיר טוענים מוסמכים בבתי משפט לתביעות קטנות שיסייעו לפונים לבתי המשפט לתביעות קטנות.

 

קהל היעד:

אלה הרוצים ללמוד ולעסוק בהתנדבות בייעוץ וסיוע לאנשים הזקוקים לשרותיו של בית המשפט לתביעות קטנות. 

תנאי קבלה:

אישור ועדת קבלה -  שליטה מלאה בעברית- חתימת המשתתף על הצהרה המפרטת את התחייבות המתנדב וידיעתו כי המועצה להתנדבות או שערי מדע ומשפט או כל גורם אחר אינם מתחייבים להעסיקו כמתנדב או בעיסוק כלשהו האחריות בעניין זה היא על התלמיד המתנדב/ת בלבד. 

מטרת הקורס:

הכשרת טוענים מוסמכים שיתנדבו לעסוק בסיוע לנזקקים הנדרשים לבתי משפט לתביעות קטנות.                   ההתנדבות תעשה, בדרך כלל, בעמדת מתנדבים בביהמ"ש לתביעות קטנות, בארגוני צרכנים, בשי"ל וכדו'.

מתכונת הקורס:

 

תוכנית הלימודים כוללת  120 שעות לימוד אקדמיות לפי המפורט להלן :

104 שעות אקדמיות אשר יתפרסו על פני 13 מפגשי למידה  שבועיים, (8 ש"ל + הפסקות בכל מפגש)

16  שעות לימוד המוקדשות לצפייה עצמית ביוני בימ"ש תביעות קטנות –כמטלת חובה (סעיף מטלות)

 

ימי הלימוד:

ימי שלישי בשבוע בין השעות    09:00 – 16:00

מקום  הלימודים:

במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, רח' מרגוע 5 הוד השרון.

מטלות:

  1. נוכחות שלא תפחת מ- 80% מההרצאות בקורס
  2. צפייה של  16 שעות, לפחות, בדיונים בבתי משפט לתביעות קטנות
  3. הגשת דו"ח מסכם על הצפייה בהליכים של 3 תחומים לפחות, בדיוני בית משפט לתביעות קטנות ,לפי מתכונת שתוצג בקורס.  וכן מטלות נוספות כפי שיוצגו במהלך הקורס.

תעודת סיום:

למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל מטלות הקורס וחובותיו תוענק תעודת סיום וכן תעודת "טוען מוסמך" לפי אישור שרת  המשפטים- התעודה ניתנת לזמן קצוב ומחייבת חידושה בתום המועד הקצוב וכמצוין בה.

 

שכר הלימוד:

 

 

 

 

 

שכר הלימוד לקורס הינו 3,800 ₪ הכוללים:

דמי הרשמה בסך 300 ₪ לפקודת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט אשר ישולמו במזומן, בכרטיס אשראי  או בשק עם מועד פירעון של יום הגשת טופסי ההרשמה.

 את יתרת שכר הלימוד בסך 3,500 ₪ יש לשלם באשראי של עד 5 תשלומים חודשיים שווים, בכרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת "שערי מדע ומשפט" זמן פירעון של התשלום הראשון ליום פתיחת הקורס + 4 תשלומים חודשיים עוקבים.

להסדרת התשלום לרשותכם : דני נוי ממדור שכר לימוד בשערי מדע ומשפט בטל' 09-7750383

                                             מירי ישרים ממדור שכר לימוד בשערי מדע ומשפט בטל' 09-7750306

 

ביטולים והחזרים:

ביטול ההשתתפות בקורס מחייב הודעת ביטול בכתב*

הודעת ביטול אשר תגיע עד 1 ביוני 2016 תזכה בהחזר של 1,800 ₪

הודעת ביטול אשר תגיע עד 9   ביוני 2016 תזכה בהחזר של 1,000 ₪

*היה ויוחלט על אי פתיחתו של הקורס יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה וההתחייבויות הכספיות שניתנו ע"י
  המועמדים לקורס זה.
 

 

ההרשמה כוללת:

 

 

 

  1. מילוי השאלון למועמד/ת והנספחים המצורפים לפרסום זה
  2. תשלום דמי הרשמה בסך 300 ₪ לפקודת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, עם זמן פירעון של יום ההרשמה.
  3. הסדרת יתרת התשלום כמפורט בסעיף שכר לימוד.
  4. צירוף טופס התחייבות המפורט מטה חתום ע"י המועמד/ת.
  5. צירוף 2 תמונות פספורט לטופסי ההרשמה.
  6. צירוף צילום של תעודת הזהות עם הספח.
  7. הסכמה למסירת מידע על רישום פלילי וחתימה על טופס ההסכמה הרצ"ב

את טופסי ההרשמה, דמי הרישום, תשלום יתרת שכ"ל וכל המפורט לעיל ניתן   להביא לדני נוי במדור שכר לימוד בשערי מדע ומשפט, בימים א-ה  במהלך - יום  העבודה                                                                                                                                                             

כמו כן ניתן לשלוח גם בדואר רשום לפי הכתובת: המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, לידי דני נוי,     במדור שכר לימוד ת.ד. 261 הוד השרון 4510201

 

יום ההרשמה:

ההרשמה תסתיים   ביום שלישי ט"ז אייר תשע"ו , 24 במאי 2016

ועדת הקבלה:

ועדת הקבלה תבדוק את נתוני המועמדים ותאשר קבלתם, יתכן ויהיה מקום לראיון אישי עם מי מהמועמדים, הראיון האישי יתואם ישירות עם המועמד/ת.

 נושאי הלימוד:

 

תכנית הקורס ונושאי הלימוד המפורטים מטה נתונים לשינויים בהתאם לצרכים והדרישות ועל פי החלטת המועצה הלאומית להתנדבות ושערי מדע ומשפט

עיקרי הנושאים אשר יילמדו בקורס והמותאמים לצרכי ההכשרה של הטוענים:

1.         מבוא: תורת המשפט ויסודות המשפט;

2.         בתי המשפט בישראל, רשמים, סדרי דין, בימ"ש לתביעות קטנות;

3.         דיני חוזים;

4.         דיני תאגידים;

5.         דיני קניין;

6.         דיני נזיקין;

7.         דיני ביטוח;

8.         חופש המידע;

9.         דיני צרכנות ; 

10.      אמצעי תשלום (שקים וכרטיסי אשראי);

11.      טיעון וחקירת עדים;

12.      הגנת הפרטיות, מאגרי מידע והגנה על המידע האישי ולשון הרע;

13.      בוררות, גישור ויישוב סכסוכים בהסכמה;

14.      מנהיגות בעולם ההתנדבות;

15.      אומנות הטיעון והשכנוע;  

16.      טוענים הלכה למעשה – למידה ותרגול מניסיונם של טוענים מוסמכים; 

17.      סדרי דין וכתבי טענות - תרגול ועבודה מעשית; 

18.      משפט מבויים – ההכנה תעשה בשיתוף הלומדים בקורס;

19.      16 שעות צפייה אישית בדיונים בבתי משפט לתביעות קטנות – בהתארגנות ובאחריות של כל לומד/ת             (על בסיס תדריך , כמו כן מטלת זו מחייבת גם חגשת דו"ח מסכם,  לפי דף הנחיות שיועבר במהלך הקורס);

פתיחת הקורס*:

 

מועד הפתיחה המתוכנן הינו ביום שלישי א סיון תשע"ו, 7 ביוני 2016

הלימודים יתקיימו ביום שלישי בשבוע בין השעות 09:00 – 16:00 ( 13 מפגשי לימוד)

מקום הלימודים – המרכז האקדמי שערי משפט- רחוב מרגוע 5 בהוד השרון

*פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים לקורס ונתונה לשיקול דעתם הבלעדית של המועצה הלאומית להתנדבות ושל המרכז האקדמי שערי ומשפט

 

פרטים נוספים:

 לפרטים נוספים הקשורים לקורס- לרשותכם:

אתי פרץ- שערי מדע ומשפט, בנייד: 050-5624795

יורם מנור- המועצה הלאומית להתנדבות, טל': 03-5608888 בימים א,ב,ג,ד בשעות   09:00 -12:00                                            

 


 

קורס הכשרת טוענים בבית משפט לתביעות קטנות – יוני 2016

טופס הרשמה וכרטיס מועמד/ת

אבקש לרשום אותי לקורס הכשרת טוענים בבית המשפט לתביעות קטנות. ידוע לי כי פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים ונתונה לשיקול דעתם הבלעדית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

ידוע לי כי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ושערי מדע ומשפט אינם מבטיחים לספק לי תעסוקה ו/או עיסוק כלשהו בסיום הקורס.

ידוע לי כי דמי הרישום בסך 300 ₪ הכלולים בשכר הלימוד לא יוחזרו לי, במידה ואחליט שלא ללמוד בקורס הקרוב. והיה וועדת הקבלה תחליט לא לקבל את מועמדותי או יוחלט שלא לקיים את הקורס, יוחזרו לי דמי ההרשמה ותבוטל התחייבותי הכספית לקורס זה.

כמו כן, ידוע לי שבמקרה בו אחליט להפסיק את לימודי בקורס עלי להודיע על כך בכתב. במקרה בו הודעתי על הפסקת הלימודים עד 1.6.16 אקבל החזר בסך 1,800 ₪ מההתחייבות שלי לשכר הלימוד. במקרה בו אודיע מ - 9/6/16 ואילך אקבל החזר בסך 1,000 ₪ מההתחייבות שלי לשכר הלימוד.

 

 שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

שנת לידה

 

 

 

 

 

רחוב

מספר

עיר

מיקוד

 

 

 

 

 

טלפון בית

טלפון עבודה

נייד

פקס

 

 

 

 

 

דוא"ל   חובה למלא

באותיות דפוס בודדות

 

 ניסיון בפעילות התנדבותית בשנים האחרונות

 מקום ההתנדבות

תיאור התפקיד

משנה

עד שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניסיון תעסוקתי

מקום עבודה

תאור התפקיד

משנה

עד שנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השכלה- (לציון מקום ושנים)

השכלה

תיכונית

אקדמית והתואר

מקצועית

אחרת

 

 

 

 

 

 

שליטה בשפת

 שפות בהן את/ה שולט/ת  סמן/י לפי המפתח הבא       1=שליטה מלאה       2=שליטה חלקית

שם השפה

עברית

אנגלית

רוסית

אחרת

דבור

 

 

 

 

קריאה

 

 

 

 

כתיבה

 

 

 

 

הצהרה:

אני מצהיר/ה בזאת שאין לי רישום פלילי ומצרף את חתימתי על טופס ההסכמה המצורף.

שם המצהיר/ה  __________________    חתימה______________    תאריך_____________

 

 

 

 

 

מדינת ישראל

הנהלת בתי המשפט

                                                                                                                                      אגף הביטחון ותפקידים מיוחדים

אני החתום מטה     שם + משפחה____________________ מספר תעודת זהות____________________

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לנציגו של אגף הביטחון של מערכת בתי המשפט מידע פלילי אודותיי בהיקף המגיע לאגף הבטחון של מערכת בתי המשפט על פי חוק:

ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המיידע אודותי.

חתימת המצהיר

תאריך

 

שם המועמד/ת __________________    חתימה______________    תאריך_____________

 

 

 


 

התחייבות המועמד/ת לקיום ועמידה בכללים המפורטים מטה

 

שם משפחה _________________שם פרטי ________________ת.ז. __________________

 כתובת ___________________________________________________

טלפון  ______________________ נייד ______________________

 

דואר אלקטרוני ______________________________________________

 אני הח"מ מצהיר/ה בזאת:

 א.      ידוע לי כי איני רשאי/ת להציג את עצמי לפני מאן דהו כעורך דין .

ב.      אני מתחייב בזאת כי אפעל אך ורק בהתנדבות  בכל הקשור לסיוע שאני אעניק בנושאים הקשורים לבית משפט לתביעות קטנות .

ג.       ידוע לי כי הלימודים בקורס טוענים בבתי משפט לתביעות קטנות אינם מקנים לי אישור לעסוק בעריכת דין ו/או בייעוץ משפטי.

ד.      ידוע לי כי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט אינם מבטיחים לספק לי תעסוקה ו/או עיסוק כלשהו בסיום הקורס.

ה.      ידוע לי כי כל הפרה מהותית של האמור לעיל תהווה עילה לדרישת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לשקול את הפקעת תעודת טוען
      מוסמך מתנדב ממני, בכפוף לשימוע.

ו.       ידוע לי כי אי עמידה בהתחייבויות המפורטות תמנע מהמועצה הלאומית להתנדבות בישראל ושערי מדע ומשפט להעניק לי
     תעודה על סיום הקורס.

ז.       ידוע לי כי במקרים חריגים המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ושערי מדע ומשפט רשאים,  בכפוף לשימוע,  להפסיק את
      השתתפותי בקורס
      מסיבות של בעיות משמעת ו/או בעיות אתיקה ו/או חוסר התאמה.

אני הח"מ  מתחייב/ת בזאת :

א.      להיות נוכח/ת לפחות ב 80% משעות הקורס

ב.   לצפות בדיונים שיתקיימו בבתי משפט לתביעות קטנות בהיקף של 16 שעות, לפחות.

ג.      לעמוד במשימות והמטלות שיוטלו על משתתפי הקורס במהלכו.

ידוע לי כי אי מלוי התנאים בסעיפים א – ג ימנעו ממני קבלת תעודת סיום לימודים ותעודת הסמכה כטוען מוסמך.

תאריך :_________________                       חתימה : ______________________

עבור לתוכן העמוד