ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים , שנה טובה !
הגדל

" אתם ניצבים היום כלכם לפני ה’ אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם שטריכם כל איש ישראל: נשיכם טפכם וגרך  אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שואב מימך"

פרשת ניצבים נקראת בשבת שלפני ראש השנה  והכוונה היא כי אנו ,כולנו , ניצבים לפני יום הדין, ראש השנה, בו כל באי העולם נידונים בפני ה’ לבחון מי ועד כמה ממלא כל אחד מאיתנו את ייעודו ושליחותו בעולם, האם הוא הולך בדרך העילאית שלו כאדם? האם הוא נותן ומקיים את שליחותו בו? מה תרומתו לחברה למשפחתו לעמו ולעולם כולו? אך לא לבדינו אנו ניצבים ונידונים אלא "כל איש ישראל" ללמדנו כי כל ישראל ערבים זה  לזה בערבות עמוקה ומשמעותית של אחריות ואחדות גורל . לא רק בראש השנה האדם וכלל ישראל  נידונים אלא היום, הכוונה שאנו נידונים בכל יום ויום מחדש וניצבים לפני קוננו כל יום מחדש כפרט וכישראל. כשם שנאמר בתפילת ונתנה תוקף הנקראת בראש השנה :"כמה יעבורון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות  מי בקיצו ומי לא בקיצו  מי במים ומי באש מי בחרב ומי בחיה מי ברעב ומי בצמא מי ברעש ומי במגפה ...מי ינוח ומי יזוע מי ישקט ומי יטרף מי ישליו ומי יתיסר מי ירום ומי ישפל מי יעשיר ומי יעני ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה".  הכל נידונים בראש השנה  בחישובים העמוקים מיני ים  עליהם  נאמר בפרשה:" הנסתרות לה’ אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" עלינו מוטל לעשות את כל דברי התורה הזאת, כשהדגש בה היא כי היא תורת חסד, היא מעודדת את האדם לחסד ולנתינה לתרומה ולהתנדבות להיות אדם טוב יותר, ערכי יותר ומשמעותי יותר לחברה ולעולם כולו  ולקיימה והדרך בה נעבור והמקום אליו נלקח  כפרטים וכעם הוא מהנסתרות השמורות לה’ אלהינו.

הצדקה המעבירה את רוע הגזירה אינה רק נתינה בעין, כי אם גם גמילות חסדים במובנה הרחב יותר בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"  בניגוד לתפיסה המקובלת, התשובה אינה תהליך דתי דווקא, אלא תהליך השתפרות של האדם ומידותיו וחתירה מתמדת להיות אדם טוב יותר ערכי יותר משמעותי יותר לעולם זוהי משמעותה של התשובה ולא משמעות אחרת המיוחסת לה בטעות.

לא רק הדין גם הברית מתחדשת מידי יום ויום ומידי שנה ושנה  : "לעברך בברית ה’ אלהיך ובאלתו אשר ה’ אלהיך כורת עמך היום", ברית האהבה והרעות בין ה’ לעמו  בשותפות כאשר ישראל ממלאים את תפקידם וייעודם בחסד נתינה והתנדבות לעולם:"למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים".

הברכות הנובעות מהחיבור הזה של ישראל לחסד נפלאות  ביותר  "... והשבת אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה’ אלהיך שמה ושבת עד ה´אלהיך... ושב ה’ אלהיך  את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלהיך שמה", משה מתנבא לפני אלפי שנים על תהליך קיבוץ הגלויות אשר מתרחש בימינו אנו, של כל נפוצות ישראל לארץ ישראל.

" אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלהיך ומשם יקחך" משמעות כפולה יש לדברים : האחד על קיבוץ הגלויות שנעשה ויעשה מכל מקום ולו הנידח והמרוחק ביותר והפירוש הנוסף הוא שאסור אף פעם, אף פעם ,לאבד תקווה כל עוד האדם חי יש לו תקווה ואין להיתפס לריפיון ידיים לדיבורים פסולים על עזיבת הארץ או היתנתקות ואי אכפתיות מהחברה ואני  לעצמי ולמשפחתי בלבד, דיבורים כאלו וריפיון ידיים כזה אינו במקומו, עלינו לחתור ולתקן לחתור ולשנות ולשפר את החברה בישראל ועמנו יתעלה העולם כולו אל תכליתו וייעודו  .

" כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא בשמים היא ... ולא מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו." מדוע נבחר הפה והלב לעשיית המעשה הטוב? כי הכל מתחיל משניים אלו מהלב בו מתגבשת ההחלטה ( עם הראש, המח) אח"כ עובר הדבר לפה לאמירה להתחייבות ואח"כ למעשה, אך כאן הסדר הפוך, העשייה מעידה על האומר ועל החלטתו שנאמרה בפיו ושהתגבשה בליבו.והטוב המובטח לנו מהעשייה הטובה הזאת מעולה ונפלא ביותר: " והביאך ה’ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטבך והרבך מאבותיך... ונתן ה’ אלהיך את כל האלות האלו על אויבך ועל שונאיך אשר רדפוך..... כי ישוב ה’ לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך" ....

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים , שנה טובה !

יורם סגי זקס  עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד