מכתב לראש הממשלה בנושא התקציב
הגדל

כב' ראש הממשלה ושר הרווחה,

הנדון: דחיית הדיון בממשלה לאישור הצעת משרד האוצר לתקציב המדינה ושמיעת עמדת הארגונים החברתיים לגבי התקציב

בשם הל"ב - התנועה למלחמה בעוני (ע"ר)[1], ובשם תנועת חבר"ה[2], הרינו מתכבדים לפנות אליך בבקשה דחופה זו, לדחות את הדיון בממשלה, בעניין הצעת משרד האוצר לתקציב המדינה לשנת 2007, למועד שיאפשר זמן מספק לשרי הממשלה ללמוד את ההצעות ולהציע הצעות חלופיות להצעת משרד האוצר. כמו-כן, ולנוכח ההשלכות מרחיקות הלכת של התקציב על האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית, מבוקש בזאת לתת לנציגי הארגונים החברתיים הזדמנות הוגנת ללמוד את ההצעה, ולהשמיע את טענותיהם לגביה בפני הגורמים הרלוונטיים. כל זאת מהטעמים המפורטים להלן:
  1.  היום, 5/09/06, בשעות אחר הצהריים פירסם משרד האוצר את הצעתו להחלטת ממשלה לגבי תקציב המדינה לשנת 2007 וההסדרים הנדרשים לצורך יישומו ("הצעות המחליטים").
  2. הצעת משרד האוצר נושאת 170 עמ', וכוללת כמעט מאה נושאים להחלטת הממשלה.
  3. הצעה זו עתידה לעלות במלואה לאישור הממשלה, בישיבה שאמורה להתקיים בימים הקרובים.
  4. ברי, כי קביעת ישיבת הממשלה תקופה קצרה לאחר פרסום ההצעה, אינו מאפשר לשרי הממשלה ולמשרדיהם לקיים בדיקה עניינית ורצינית של ההצעות המועלות על ידי משרד האוצר, וממילא, אין באפשרותם להציג אלטרנטיבות ראויות להצעות אלו. כך יוצא, שהשפעת שרי הממשלה על אופיו של תקציב המדינה ועל סדר העדיפויות שנקבע בו הינה שולית, אם בכלל. הדברים חמורים על אחת כמה וכמה, כשמדובר בהצעה המשנה את סדרי העדיפות החברתיים שנקבעו בקווי היסוד של הממשלה.
  5. בנוסף, זמן זה אינו מאפשר לשתף את הציבור באופן אפקטיבי בעיצוב ההחלטות לגבי התקציב, דבר הפוגם באיכותו של ההליך הדמוקרטי. הנפגעים העיקריים בשנים האחרונות, ולפי הפרסומים בתקשורת, אף בשנה זו, מהחלטות הממשלה באשר לתקציב המדינה הם האוכלוסיות המוחלשות בישראל, ולכן ההגינות ועקרונות יסוד של משטרנו הדמוקרטי מחייבים, כי תינתן לארגונים החברתיים המייצגים אוכלוסיות אלה הזדמנות להשמיע את עמדתם באשר להצעת משרד האוצר. 

קביעת סדרי העדיפויות – בניגוד לקווי היסוד של הממשלה

לפני ימים ספורים פרסם המוסד לביטוח לאומי את דו"ח העוני, ובו נתונים המצביעים על החמרה בעוני ובמצב העניים בישראל. מטבע הדברים, דו"ח זה, העוסק בלב ליבה של החברה הישראלית ובתוצאות הישירות של מדיניותה הכלכלית של הממשלה, חייב לשמש ככלי מרכזי בקבלת ההחלטות אודות תקציב המדינה. ברי, כי הצעת ההחלטה של משרד האוצר, המפורסמת בסמיכות כה רבה לפרסומו של הדו"ח אינה יכולה להכיל בתוכה את יישומן של המסקנות העולות מהדו"ח.

כיצד ייתכן שהממשלה שבראשותך בהחלטה החשובה ביותר המתקבלת לגבי פעילותה בשנה הקרובה תתעלם מדו"ח העוני, המצביע על השלכות המדיניות הכלכלית שמוביל משרד האוצר? כל זאת כאשר בקווי היסוד של הממשלה נקבע כי: "הממשלה תנהל מדיניות של צדק חברתי על ידי צמצום הפערים החברתיים ומאבק בלתי מתפשרבעוני". כיצד ייתכן שכשמדובר בהחלטה כה חשובה ומורכבת, עם השלכות נכבדות על האוכלוסייה בה עוסק דו"ח העוני, יינתנו לשרים ימים ספורים על-מנת ללמוד את ההצעה, בלי שמונחת בפניהם אלטרנטיבה המשקפת סדרי עדיפויות העולים בקנה אחד עם קווי היסוד של הממשלה?[3]

 תהליך אישור התקציב- בניגוד לכללי מנהל תקין

כידוע לך, תהליך קבלת ההחלטות בנושא תקציב המדינה עמד לאחרונה לביקורת של מבקר המדינה. בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2004, מצא המבקר הקודם שעל אף פניות חוזרות ונשנות של היועמ"ש לממשלה, שהתריע בפני משרד האוצר על הצורך לשנות את האופן בו מתקבלות ההחלטות בנושא התקציב, אשר לא עולה בקנה אחד עם סדרי מנהל תקינים, לא שונו סדרי הדיון בממשלה לאישור התקציב.

והנה, שנה הולכת ושנה באה, ועולם כמנהגו נוהג:הצעות ההחלטה מופצות לשרים ולציבור ימים מספר לפני ההצבעה בממשלה, ההצעה כולה, על כמעט מאה נושאי ההחלטות הכלולות בה, עולה לדיון בממשלה כמקשה אחת (לאישור או לדחייה), ולשרי הממשלה אין אפשרות אמיתית להציג ולבחור בין אלטרנטיבות להצעת משרד האוצר. כל זאת, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהמלצות מבקר המדינה.

גם במצע מפלגתך, מפלגת "קדימה", הובטח טרם הבחירות שתקציב המדינה שיובא לאישור הממשלה שבראשותך יושג "בעזרת שקיפות תקציבית מקסימאלית ובמסגרת תוכנית אסטרטגית רב-שנתית".[4] הבטחה זו באה לידי ביטוי גם בקווי היסוד של הממשלה, שם נקבע ש"הממשלה תפעל לשקיפות מרבית בתקציב המדינה ובביצועו ותבצע רפורמה בתהליך התקצוב."

האם הצעה להסדרי תקציב, אשר נכתבה בין מסדרונות משרד האוצר, ומפורסמת תקופה קצרה ביותר לפני הבאתה לאישור הממשלה, היא השקיפות המרבית בה דיברתם??? האם אישורו של תקציב המוכתב על ידי פקידי משרד האוצר, ללא החלטה מוקדמת של הממשלה על סדרי עדיפויות בתקציב (מלבד קווי היסוד, אשר ההצעה מנוגדת להם), ללא שהוצגו בפניהם אלטרנטיבות המבטאות סדרי עדיפויות אחרים וללא מעורבות אמיתית של שרי הממשלה בקביעת תוכנו של התקציב, היא הרפורמה בתהליך התקצוב שהבטחתם???

שקיפות תקציבית מחייבת דיון אמיתי בסדרי העדיפויות של הממשלה, והיא אשר תכתיב למשרד האוצר את קווי המתאר של התקציב, ולא להפך. עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי הישראלי מחייבים, כי הממשלה כגוף קולקטיבי תחליט באופן מושכל על עקרונות היסוד של התקציב, מהם יגזור משרד האוצר הצעה קונקרטית. במצב הנוהג מזה שנים מתפרקת הממשלה מאחריותה הקולקטיבית ומניחה לאחד ממשרדיה (חשוב ככל שיהיה) לנהל אותה כמעט כראות עיניו. דיון אמיתי בסדרי העדיפויות של הממשלה ובעקרונות היסוד של תקציב המדינה לשנת 2007, אם נתקיים, נעלם מעינו של הציבור. פרסומה של הצעת משרד האוצר במועד זה – כשבועיים בלבד לאחר תום הלחימה (אשר הכתיבה סדר יום חדש לממשלה), ותקופה קצרה ביותר לפני מועד אישורה הצפוי בממשלה – מעוררת את התחושה שכלום לא נשתנה.

סיכום

מכל האמור לעיל עולה, שההחלטה להביא את הצעת משרד האוצר לתקציב המדינה לשנת 2007 לדיון במליאת הממשלה במסגרת זמן שלא תאפשר דיון ראוי ומעמיק בה ובחינת אלטרנטיבות, הינה החלטה המנוגדת לכללי המנהל התקין ולהליך הדמוקרטי הראוי, פוגעת באמון הציבור בממשלה ויש בה כדי לאפשר לפקידי משרד האוצר להכתיב פעם נוספת את המדיניות הכלכלית-חברתית של ממשלת ישראל.

אשר על כן, נבקשך להודיע לאלתר על דחיית מועד הדיון בממשלה. כמו כן, נבקשך להורות את שרי הממשלה לקיים דיון ענייני ומשמעותי בדבר סדרי העדיפויות במסגרת הצעת התקציב לשנת 2007, ולהורות כי תובא בפניהם תכנית חלופית, המשקפת סדר עדיפויות חברתי-כלכלי, העולה בקנה אחד עם קווי היסוד של הממשלה. עוד נבקשך, כראש ממשלה וכשר הרווחה, שתיתן לציבור את יומו בהליך לגיבוש סדרי העדיפויות של הממשלה, ותאפשר לארגוניים חברתיים ואף לארגונים ייצוגים אחרים, להשמיע את טענותיהם בצורה אפקטיבית ובפני הגורמים המתאימים לגבי הצעת התקציב, טרם תובא ההצעה לאישור הממשלה.

נוכח הזמן הקצר עד לקיום הדיון בממשלה, אם לא תתקבל תשובתך בימים הקרובים, נשקול פניה לערכאות משפטיות.

 בכבוד רב ובברכה,

 יורם סגי –זקס, עו"ד

יו"ר תנועת חבר"ה

 

העתקים:

שרי הממשלה

היועמ"ש לממשלה, עו"ד מני מזוז, באמצעות פקס: 02-6467001[1]התנועה למלחמה בעוני הינה תנועה התנדבותית המעניקה סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות באמצעות מאות סטודנטים ועורכי דין מתנדבים והפועלת לשינוי סדר העדיפויות הלאומי בחברה הישראלית (לעיל ולהלן: "התנועה").

 [2]תנועת חבר"ה – חינוך, בריאות, רווחה, הגינות - הינה תנועה התנדבותית הפועלת לכינון סדר חברתי חדש בישראל. בתנועה מתנדבים עשרות אנשי מקצוע ואנשי רוח, מהמובילים בתחומם.

[3]בנוסף על כך, ביום 30/08/06, קרי - לפני מספר ימים,אישרה וועדת הכספים של הכנסת קיצוצים בתקציבים של משרדי הממשלה בעקבות אירועי הלחימה בצפון. הרי לא ייתכן שבשבוע שחלף נתאפשר למשרדי הממשלה ללמוד באופן מקצועי את השפעות הקיצוצים, להיערך לקראתם, ולתאם עם משרד האוצר את ההחלטות הדרושות לצורך מימוש התקציב לשנת 2007.

[4]אף אתה, כבוד ראש הממשלה, בדברים שנשאת בכנס שדרות, שהתקיים חודשים ספורים לפני הבחירות, טענת כי ההסדר המאפשר לאגף התקציבים במשרד האוצר לתכנן את תקציב המדינה ולהעלות לממשלה מוצר כמעט מוגמר, מאיין כמעט לחלוטין את השפעת שרי הממשלה על התקציב. במעמד זה הצהרת כי בכוונתך להנהיג דרך אחרת לקבלת החלטת בנושא התקציב.

עבור לתוכן העמוד